بغل بنام خدا بغلدلم برای روزهایی تنگ است

که می دانم دیگر باز نخواهند گشت ،

برای چیزهایی که دیگر هیچ گاه به دست نخواهم آورد ،

برای انسانهایی که دیگرحضورشان را احساس نخواهم کرد ،

برای فرصتهایی که دیگر هیچ گاه تکرار نخواهندشد

دلم تنگ استطبقه بندی: اویل چت، اهبرعشقی، رویای خیس، اهبر عشقی، دو هم نفس، دو دوست عاشق،

تاریخ : بیست و چهارم فروردین 95 | 01:45 ق.ظ | نویسنده : ☠☪҉A҉K҉B҉A҉ℜ☪҉҉☠ !✡Å ℒ ☯ ₦ E✡! | نظرات

اونی که واقعا دوست داشته باشه ...

شاید اذیتت کنه ...

ولی هیچ وقت عذابت نمیده..

شاید چند روزی هم حالتو نپرسه ...

ولی همه حـواسش پـیشِ تـوئه ...

شاید بـاهات قـهر کنه ...

ولی هیچ وقت راحت ازت دل نمیکنه ...
طبقه بندی: اویل چت، اهبرعشقی، رویای خیس، اهبر عشقی، دو هم نفس، دو دوست عاشق،

تاریخ : بیست و چهارم فروردین 95 | 01:43 ق.ظ | نویسنده : ☠☪҉A҉K҉B҉A҉ℜ☪҉҉☠ !✡Å ℒ ☯ ₦ E✡! | نظرات
روزها ،

ساعتها ،


دقیقه ها ،


و حتی لحظه ها ...


تنها برای رسیدن به یک چیز سپری میشود


رسیدن به رویایی از جنــسِ تــــــــو ...Mطبقه بندی: اویل چت، اهبرعشقی، رویای خیس، اهبر عشقی، دو هم نفس، دو دوست عاشق،

تاریخ : بیست و چهارم فروردین 95 | 01:42 ق.ظ | نویسنده : ☠☪҉A҉K҉B҉A҉ℜ☪҉҉☠ !✡Å ℒ ☯ ₦ E✡! | نظرات
تمام خوبـــــی حس مالکیتـــــــ اینه که :
 
از کســــی که دوسشـــــــ داری بپرسی
 
 تــــــــــو مال کی هستی؟!
 
و اون بدون معطلی بگه:
 
فــــــــقط مـــــــــال تــــــــــــــــــــو…

 
طبقه بندی: اویل چت، اهبرعشقی، رویای خیس، اهبر عشقی، دو هم نفس، دو دوست عاشق،

تاریخ : بیست و چهارم فروردین 95 | 01:41 ق.ظ | نویسنده : ☠☪҉A҉K҉B҉A҉ℜ☪҉҉☠ !✡Å ℒ ☯ ₦ E✡! | نظرات
مهم نیست که بگی خوب مینویسی !!!

برای من مهم این است که بفهمی و بدانی برای تو مینویسم


و مهمتر اینکه بخوانی آنچه را که مینویسم ...


و لبخند همیشگی ات را بزنی ، و زیر لب بگویی ، دیوونه ...طبقه بندی: رویای خیس، اویل چت، اهبرعشقی، اهبر عشقی، دو هم نفس، دو دوست عاشق،

تاریخ : بیست و چهارم فروردین 95 | 01:40 ق.ظ | نویسنده : ☠☪҉A҉K҉B҉A҉ℜ☪҉҉☠ !✡Å ℒ ☯ ₦ E✡! | نظرات

چه زیباست

که تو تنها نیــــــــــــــاز من باشی ...

چه عاشقانه است

که تو تنها آرزویــــــــــــــــم باشی ...

چه رویایی است

این لحظه های نــــــــاب عاشقی ...

من همه زیبایی عاشقانه و رویایی را فقط با تو حس میکنم 

فقط با تو ...

ای زیبــــــــــــاتریــــــــن واژه قلبم ...
طبقه بندی: رویای خیس، اویل چت، اهبرعشقی، اهبر عشقی، دو هم نفس، دو دوست عاشق،

تاریخ : بیست و چهارم فروردین 95 | 01:39 ق.ظ | نویسنده : ☠☪҉A҉K҉B҉A҉ℜ☪҉҉☠ !✡Å ℒ ☯ ₦ E✡! | نظرات

+بــﮧ خاطر בوسـتــ בاشتـَنت خـِجالت نـَـــکش ؛

اونـﮯ باید خِجالت بـِــــكشـــﮧ،

کــﮧ مـﮯ בونـــﮧ בوســــش בارﮯ اَمـّـا…

בوسـت בاشتــَטּ " بـــَلـَב " نیـسـت
طبقه بندی: رویای خیس، اویل چت، اهبرعشقی، اهبر عشقی، دو هم نفس، دو دوست عاشق،

تاریخ : بیست و چهارم فروردین 95 | 01:37 ق.ظ | نویسنده : ☠☪҉A҉K҉B҉A҉ℜ☪҉҉☠ !✡Å ℒ ☯ ₦ E✡! | نظرات

مـیـگَـטּ בُنـیـا اِسـمِـشـ בُפֿـتَـرونَـسـتـ وَفـا نَـבارِه

פֿـوبـ تـو صِـداشـ ڪُـטּ جَـهـاלּ بِـبـیـטּ فَـرقـﮯ بِـﮧ פـالِـتـ בارِه  ؟
طبقه بندی: رویای خیس، اویل چت، اهبرعشقی، اهبر عشقی، دو هم نفس، دو دوست عاشق،

تاریخ : بیست و چهارم فروردین 95 | 01:36 ق.ظ | نویسنده : ☠☪҉A҉K҉B҉A҉ℜ☪҉҉☠ !✡Å ℒ ☯ ₦ E✡! | نظرات
  میدونـی حالـم ایـن روزا بدتــر از همـس . . .

         آخــه هـر کی رسیـد دل سـاده ی مـن رو شکسـت . . .

         قــول بــده کـه تـــو ، از پیشـم نــری

         واسـه مــن دیگـه عاشقـــی جـاده ی یـک طرفـس
طبقه بندی: اهبر عشقی، دو هم نفس، اهبرعشقی، دو دوست عاشق، رویای خیس، اویل چت،

تاریخ : بیست و چهارم فروردین 95 | 01:34 ق.ظ | نویسنده : ☠☪҉A҉K҉B҉A҉ℜ☪҉҉☠ !✡Å ℒ ☯ ₦ E✡! | نظرات
مــــن بـرای تـو چتـری بیـش نبـودم . . .

                      بــاران که تمــــــام شد !

                      فراموشـم کردیـــــــ !

                      تـو تنهــا هـم قــدم بــاران می خواستـی!

                      اما من . . .

                      خــود بــاران شــدم بعــد از آن !!!
طبقه بندی: اویل چت، اهبرعشقی، رویای خیس، اهبر عشقی، دو هم نفس، دو دوست عاشق،

تاریخ : بیست و چهارم فروردین 95 | 01:33 ق.ظ | نویسنده : ☠☪҉A҉K҉B҉A҉ℜ☪҉҉☠ !✡Å ℒ ☯ ₦ E✡! | نظرات

ببیـــن !

مـــن هــــم

مثــل خیلــــی از عــاشـــق هــا

از تــــو یـــادگـــاری دارم

ولــــــــــی . . .

یـــــادگـاری مــــن

بـــا بقیـــه فــــرق دارد . . .!

یـــــادگـــاری مــــن

از تـــــو . . .

سینـــــــه ای پـــــر از درد اســــت . . .
طبقه بندی: اویل چت، اهبرعشقی، رویای خیس، اهبر عشقی، دو هم نفس، دو دوست عاشق،

تاریخ : بیست و چهارم فروردین 95 | 01:32 ق.ظ | نویسنده : ☠☪҉A҉K҉B҉A҉ℜ☪҉҉☠ !✡Å ℒ ☯ ₦ E✡! | نظرات

دانلود آهنگ

  • paper | مای بی اف | ماه دامین